Helgers Advocaten

Het verschil tussen de beschermingsbewindvoerder en de WSNP-bewindvoerder

Het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt het wettelijk kader voor beschermingsbewind. Zo volgt uit artikel 1:431 BW dat de kantonrechter het bewind kan uitspreken over één of meerdere goederen van de betrokkene. De benoeming van zo’n bewindvoerder gebeurt uiteraard niet enkel op basis van een willekeurig verzoek. Er dient sprake te zijn van een medische of financiële oorzaak.

In de wet wordt de medische oorzaak aangeduid met “een lichamelijke of geestelijke toestand” welke noopt tot bescherming van de goederen/financiën van de betrokken persoon. Daarnaast bestaat een wettelijke mogelijkheid voor het aanstellen van een bewindvoerder om verkwisting van geld dan wel problematische schulden tegen te gaan. Een beschermingsbewindvoerder kan in dergelijke gevallen bescherming bieden tegen bijvoorbeeld het verder oplopen van de schulden en het beheren van de vaste lasten van de betrokken persoon. Ook zal een beschermingsbewindvoerder de zorg op zich nemen voor het doen van onder meer de belastingaangifte en zaken als het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst, PGB en (bijzondere) bijstand.

Beschermingsbewind kan in beginsel ‘oneindig’ voortduren, waarbij uiteraard wel steeds bezien moet worden of het bewind nog wel noodzakelijk/gewenst is. Er is echter geen wettelijke termijn die bepaalt hoe lang het beschermingsbewind maximaal mag duren.

Daarnaast kan iemand met financiële problemen ook in aanraking komen met een WSNP bewindvoerder. Deze bewindvoerder komt enkel in beeld indien een schuldenaar is toegelaten tot de WSNP (“Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen”). In beginsel duurt deze schuldsaneringsperiode drie jaar, waarna de schuldenaar officieel schuldenvrij is. Tijdens dit traject is de WSNP bewindvoerder aangesteld om de belangen van de schuldeisers te behartigen. Dit is een wezenlijk verschil met een beschermingsbewindvoerder, die specifiek wordt aangesteld om de belangen van de schuldenaar in het oog te houden.

Mocht u in aanraking komen met een situatie waarbij zowel een beschermingsbewindvoerder als een WSNP bewindvoerder zijn aangesteld, dan is dit dus niet vreemd.  Beide bewindvoerders behartigen specifieke belangen in het traject naar een stabiele (schuldenvrije) situatie.

Met betrekking tot een WSNP traject zijn diverse situaties denkbaar, waarbij een advocaat juridisch advies kan geven en, indien nodig, kan optreden om uw belangen verder te behartigen. Denk daarbij aan een afwijzend besluit om toegelaten te worden tot de schuldsanering, waartegen beroep ingesteld kan worden. Ook kunnen zich tijdens een schuldsaneringstraject omstandigheden voordoen, die maken dat een WSNP bewindvoerder een voordracht aan de rechtbank doet om uw schuldsanering (tussentijds) te beëindigen. Dit kan vergaande consequenties hebben. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de wettelijke termijnen voor het instellen van beroep/hoger beroep. Een advocaat kan u hierbij verder adviseren.

mr. J. (Jakob) Nouta

Advocaat